+48 515 672 833
PolskiAngielski
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności


Polityka prywatności

 

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby czuli się bezpiecznie, powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników, przysługujące im prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

 

Definicje:

        

Serwis - sklep on-line prowadzony pod adresem www.super-sklep.com

Użytkownik - osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie

Rajkolandia - Rajkolandia Ewa Czerwiec z siedzibą w Święcica 62, 28-236 Święcica, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8661602792, 

REGON 292808721 

 

Administratorem strony https://super-sklep.com/ jest:

RAJKOLANDIA Ewa Czerwiec z siedzibą w Święcica 62, 28-236 Święcica, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8661602792, REGON 292808721

 

Sklep wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

- listownie na adres: Ewa Czerwiec Święcica 62, 28-236 Święcica,

- poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rajkolandia@wp.pl

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisem art. 6 ust 1 b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – to jest wykonanie umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz spełnienie naszych ustawowych obowiązków, np. obsługi zamówienia, rozpatrzenia reklamacji bądź zwrotu, a także wsparcie zarówno w trakcie procesu sprzedaży jak również rozwiązywanie zgłaszanych problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. W każdej chwili może żądać usunięcia jego danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie.

 2. W każdej chwili może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Serwisie.

 3. Może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z jego decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 4. W każdej chwili może zażądać poprawy bądź sprostowania jego danych osobowych. Użytkownik może to też zrobić samodzielnie, używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: MOJE DANE.

 5. Może zażądać przekazania posiadanych przez nas jego danych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej, po potwierdzeniu przez Użytkownika tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

 6. W każdej chwili może zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

Należy pamiętać, że usunięcie danych osobowych, np. poprzez usunięcie konta Użytkownika, nie spowoduje całkowitego zaprzestania ich przetwarzania, ponieważ w przypadku dokonania zakupów w Serwisie jesteśmy zobowiązani przechowywać dane o dokonanych transakcjach przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

 
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz "informacja o cookies”].

 

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa
w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://super-sklep.com/ Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

Cel przetwarzania

Rajkolandia przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Serwisu i utrzymywania konta Użytkownika w Serwisie, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

  - zarejestrowania się w Serwisie,

- zawarcia umowy,

- dokonania rozliczeń,

- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,

- korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia),

- kontaktu z Użytkownikiem bądź potencjalnym Użytkownikiem we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przechowujemy przez czas istnienia jego konta Użytkownika w Serwisie. Dodatkowo archiwizujemy wszelkie zgłoszenia i korespondencję mailową przez okres 2 lat. 

Po usunięciu konta w naszych systemach pozostaną dane dotyczące zawartych przez Użytkownika transakcji w Serwisie, gdyż jest to nasz obowiązek wynikający
z przepisów prawa podatkowego. Dodatkowo, będziemy przechowywać dane Użytkownika przez czas wygaśnięcia jego roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży, np. rękojmi.


Kontakt ze Sklepem

 1.    Za pomocą formularza kontaktowego 

2.    Listownie na adres: Ewa Czerwiec Święcica 62, 28-236 Rytwiany

3.    Adres e-mail Sprzedawcy: rajkolandia@wp.pl

4.    Numer telefonu Sprzedawcy: 537-351-094

 

 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy mBank: 04 1140 2004 0000 3302 7987 8900,

 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów
  i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie,

 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-19.

 

Masz możliwość skontaktowania się z nami poprzez przesłanie zapytania za

pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie. W takim przypadku podajesz nam swoje imię, adres e-mail oraz inne informacje w treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt za pomocą formularza. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zainicjowania z nami kontaktu. Przetwarzanie po zakończeniu kontaktu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanego

z archiwizacja korespondencji na potrzeby wewnętrzne. Podane przez ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na twoja wiadomość i będą przechowywane przez czas archiwizacji korespondencji. Masz prawo dostępu do historii korespondencji (jeśli podlegała archiwizacji) oraz masz prawo domagać się usunięcia korespondencji, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na

nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 

Rejestracja konta w serwisie 

 Jeśli zdecydujesz się dokonać rejestracji w naszym serwisie poprzez

założenie konta użytkownika zostaniesz poproszony o podanie danych niezbędnych do jego utworzenia i obsługi. Podanie danych obowiązkowych takich jak imię i nazwisko, dane firmy (jeśli dotyczy), adres do wysyłki towaru, adresu e-mail, numer telefonu jest wymagane w celu założenia i obsługi konta. Jeśli ich nie podasz, to nie będziemy mogli założyć ci konta użytkownika.

Podane przez ciebie dane przetwarzamy w celu:

prowadzenia i obsługi konta użytkownika w serwisie co jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

do celów statystycznych i analitycznych co jest naszym uzasadnionym interesem

Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie naszych praw marketingowych Administratora co jest naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na przedstawianiu naszej oferty klientom; Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu do którego zostały zebrane lub w przypadku danych których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.

 

Formularz zamówienia 

Dokonując zakupu produktu lub usługi w naszym serwisie jesteś zobowiązany
do wypełnienia formularza zamówienia oraz podania w nim danych niezbędnych do sfinalizowania procesu sprzedaży zostaniesz poproszony o podanie: imienia
i nazwiska, danych firmy (jeśli dotyczy), adresu do wysyłki towaru, adresu e-mail i numer telefonu. Jeśli dodatkowo poprosisz o wystawienie faktury będziesz zobowiązany do podania danych umożliwiających jej wystawienie. Dane obowiązkowe, które są niezbędne do złożenia zamówienia w naszym serwisie zostały oznaczone gwiazdką. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać zamówienia w naszym serwisie. Podane przez

ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia co jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) do celów statystycznych i analitycznych co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników
a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie naszych praw;

marketingowych Administratora co jest naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na przedstawianiu naszej oferty klientom;

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane lub w przypadku danych których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.

 
Formularz odstąpienia od umowy

Na naszej stronie udostępniliśmy formularz odstąpienia od umowy, który usprawni proces związany ze zwrotem zakupionego w naszym serwisie produktu czy usługi związany z odstąpieniem od umowy sprzedaży. Odstępując od umowy jesteś zobowiązany do wypełnienia formularza oraz podania w nim danych niezbędnych do rozpatrzenia zwrotu i jego finalizacji zostaniesz poproszony o podanie: imienia i nazwiska, danych firmy (jeśli dotyczy), adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu, numeru konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać odstąpić od umowy sprzedaży i dokonać zwrotu. Podane przez ciebie dane przetwarzamy w celu:

realizacji prawa odstąpienia od umowy co jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b RODO) do celów statystycznych i analitycznych co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie naszych praw. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane lub w przypadku danych których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.

 
Formularz reklamacji

Na naszej stronie udostępniliśmy formularz reklamacji, który usprawni proces związany ze zgłoszeniem wadliwości produktów czy usługi zakupionych w naszym serwisie. Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego jesteś zobowiązany do wypełnienia formularza oraz podania w nim danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Zostaniesz poproszony o podanie: imienia i nazwiska, danych firmy (jeśli dotyczy), adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu, numeru konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać reklamacji. Podane przez ciebie dane przetwarzamy w celu Rozpatrzenia reklamacji co jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) do celów statystycznych i analitycznych co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi co jest naszym uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie naszych praw. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane lub w przypadku danych których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.

 

Polityka cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić ci najlepsze doświadczenia związane z jej wykorzystaniem. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies pozwalają nam:

-zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,

-poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

-ulepszać funkcje dostępne dla ciebie na stronie,

-korzystać z narzędzi analitycznych,

-korzystać z narzędzi marketingowych,

-korzystać z systemu komentarzy,

-wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,

-zapewniać funkcje społecznościowe.

 

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies lub zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Udostępnianie danych osobowych

 W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam udostępnienie zebranych danych organom państwowym, będziemy zobowiązani takie dane udostępnić. Z wyłączeniem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 Dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy zwłaszcza w przypadku gdy dostawcy usług wykorzystanych w serwisie posiadają siedzibę lub serwery poza OEG. Jeżeli taki transfer będzie miał miejsce to zawsze w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu
z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności
i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/
odr/
.

 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu